Hit enter after type your search item

Upadłość konsumencka przepisy obowiązujące od 2020 roku

/
/
/
1 Views

ogloszenie-upadlosci-w-2020

Z roku na rok zwiększa się liczba osób, które decydują się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Od 24 marca 2020 roku w życie weszły nowe przepisy, dzięki którym jej ogłoszenie stało się pod pewnymi względami jeszcze łatwiejsze. 

Choć przed zmianą przepisów upadłości konsumenckiej była mowa o “zaistnieniu niezawinionej niewypłacalności”, również i tutaj wprowadzone zostały pewne zmiany. Sąd jak najbardziej zbada przyczynę niewypłacalności dłużnika, jednak zrobi to dopiero na dalszym etapie postępowania, związanym z ustalaniem planu spłat wierzycieli.

Inna istotna  zmiana w przepisach dotyczy zabezpieczenia dłużnika przed utratą miejsca zamieszkania. W przypadku, kiedy w skład masy upadłościowej wchodził będzie zamieszkiwany lokal lub dom, z sumy uzyskanej z ich sprzedaży dłużnik otrzyma kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości na okres maksimum 24 miesięcy. 

Nowe przepisy upadłości konsumenckiej mówią również o tym, że nie musi dojść do całkowitej utraty przez dłużnika jego majątku. Może on ze swoimi wierzycielami zawrzeć układ polegający chociażby na umorzeniu części kredytu (w dalszej części tekstu wrócimy jeszcze do tej kwestii).

Natomiast osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinni zapoznać się z jeszcze jedna zmianą w nowych przepisach. Otóż tylko oni, jako dłużnicy, będą mieli możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką (nie będą mogli zrobić tego ich wierzyciele).

Jak ogłosić upadłość konsumencką 2020?

Aby zgłosić upadłość konsumencką wystarczy złożyć wniosek na formularzu dostępnym na witrynie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Niniejszy wniosek składa się do sądu rejonowego właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania. Jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku o upadłość konsumencką? Oczywiście NIP dłużnika, o ile miał go on w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed datą złożenia wniosku. Dłużnik również zobowiązany jest podać we wniosku następujące informacje:

  1. o osiągniętych przychodach i kosztach ponoszonych na utrzymanie swoje i osób na utrzymaniu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
  2. o czynnościach prawnych dokonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jeśli ich przedmiotem były akcje, nieruchomości bądź też udziały w spółkach,
  3. o czynnościach prawnych dokonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jeśli ich przedmiotem były ruchomości, wierzytelności bądź też inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

Co więcej, obowiązkiem dłużnika jest podpisanie oświadczenia o prawdziwości zawartych we wniosku danych. 

Upadłość konsumencka opinie

Wiele osób biorąc pod uwagę zarówno wady i zalety, decyduje się na upadłość konsumencką, gdyż w niektórych przypadkach to jedyne rozsądne rozwiązanie. 

Jedną z największych zalet bankructwa jest niewątpliwie komfort psychiczny. Zapewne brzmi to nieco paradoksalnie, ale wystarczy przyjrzeć się ludziom mającym problemy z wypłacalnością, aby zrozumieć, o co chodzi. Uwolnienie od długów, nawet w takiej formie jak upadłość konsumencka, to uwolnienie się od dużych kłopotów i ucieczka przed nękaniem przez wierzycieli. Inną ważną zaletą jest oddłużenie konsumenta. W czasie postępowania upadłościowego sąd najczęściej umarza część długów. Wysokość umorzenia zależy oczywiście od indywidualnej sytuacji dłużnika. 

Natomiast jeśli chodzi o negatywną stronę to dużym minusem jest likwidacja majątku dłużnika. W drodze licytacji syndyk sprzedaje zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, a także wszelkie prawa majątkowe konsumenta. Pozyskane w ten sposób środki są przeznaczane na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Dotyczy to sytuacji, gdy dłużnik ma majątek. Warto zaznaczyć, że upadłość konsumencka jest także możliwa bez posiadania majątku. Niektóre umowy majątkowe małżeńskie mogą zostać uznane za bezskuteczne, gdy zostały zawarte do 5 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką (w ten sposób dłużnik mógłby chcieć ukryć część majątku). Cały majątek małżonków wchodzi do masy upadłościowej.

Inną wadą upadłości konsumenckiej jest to, że nie wszystkie długi ulegają umorzeniu. Należą do nich m.in. długi alimentacyjne, renty z tytułu odszkodowania, kary grzywny orzeczone przez sąd, zadośćuczynienia pieniężne za wyrządzone krzywdy, należności z tytułu nawiązki, zatajone wierzytelności i zobowiązania powstałe już po ogłoszeniu upadłości. 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This div height required for enabling the sticky sidebar